Psykologspesialist
Espen Håland

Psykologspesialist
Espen Håland

Behandling

Hvilke behandling tilbys?

Psykologisk forståelse og terapitenkning kan deles i en medisinsk og en fortolkende tilnærming (Andenæs, 2017). Den medisinske tilnærmingen fremhever skillet mellom person og lidelse. Diagnostisk tenkning er sentralt. Det er diagnosen som avgjør behandlingen. Pasientens bakgrunn og historie er lite relevant. I en medisinsk tilnærming forstås psykisk lidelse på linje med kroppslig sykdom. Denne tilnærmingen tilstreber å unngå unødig spekulasjon og er lite interessert i det unike ved pasienten.

Den fortolkende tilnærmingen legger til grunn at pasientens vansker er unike for den enkelte, og at vanskene forstås som et mellommenneskelig fenomen. Den fortolkende terapeut forstår seg selv som involvert i terapirommet. Det er et møte med den unike pasient. Pasientens vansker forstås i lys av den enkeltes historie, fortid og nåtid.

Jeg bruker i hovedsak en psykoanalytisk tilnærming til forståelse og behandling. Det er en fortolkende tilnærming.

Andenæs, A. (2017). Distanse og involvering. Hvordan 18 psykiatere konstituerer forståelsen av sitt kliniske arbeid. Doktoravhandling, Universitetet i Agder.

Hva kjennetegner denne tilnærmingen?

Psykoanalytisk psykoterapi er en behandlingsform som vektlegger regelmessige samtaler. Det innebærer at pasienten kommer til time en eller flere ganger i uken, vanligvis til faste tidspunkt.

Å arbeide psykoanalytisk innebærer å jobbe med følelseserfaringer. Følelser er sammensatt av pasientens relasjonshistorie, forsvarsmekanismer og ubevisste fantasier. 

Terapeuten og pasienten vil sammen utforske ukjente sider ved pasientens indre liv. Det er sider som ofte kommer til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil disse plagene/symptomene være relatert til nåtidige livsvansker, for eksempel samlivsproblemer, vansker med å fungere i jobb, i studier eller i forhold til venner. 

En viktig del av psykoanalytisk psykoterapi er å sette ord på samspillsmønstre som trer frem i forholdet mellom pasient og terapeut, for så å forsøke å tydeliggjøre og bearbeide dette sammen i terapi. Psykoanalytisk psykoterapi er forskningsbasert og har vist god effekt på sammensatt psykisk problematikk. 

Informasjon om behandlingsrammer

De første 1 til 5 timene brukes til å bli kjent, kartlegging og vurdering hva som er riktig vei videre. For noen vil videre psykoterapi være aktuelt mens for andre vil det være tilrådelig med annen type behandling/oppfølging. Det gjøres en diagnostisk vurdering men hovedfokus vil i hovedsak være på behandling. Det tilbys terapiforløp av både kortere og lengre varighet. 

Den enkelte vil trenge elektronisk henvisning fra lege/DPS for behandling.  Jeg har avtalehjemmel med driftstilskudd. Det betyr at du som pasient betaler egenandel opptil frikortsgrensen, etter det er behandlingen gratis. Det gjøres oppmerksom på at timer som ikke er avbestilt eller endret innen 48 timer må betales av pasienten, uansett avlysningsgrunn, og uavhengig om en har frikort eller ikke. For tiden er gebyret  700 kr.

Egenandel for time (45 min.) er per i dag (2024) 386 kr. Det vil gjelde fram til du har fått frikort. Egenandel betales med Vipps etter timen til vippsnr: 697992. (Søk i Vipps på Espen Håland psykologtjenester).

Utenom avtalepraksis tilbys egenfinansiert psykoterapi. Da er ikke henvisning nødvendig. Prisen for  egenfinansiert psykoterapi for en time (45 minutter) er per i dag 1 400 kr. Det gjøres oppmerksom på at timer som ikke er avbestilt eller endret innen 48 timer må betales i sin helhet av pasienten, uansett avlysningsgrunn.